Invite to Sunday Service w/Rev. Chenault 

https://www.periscope.tv/w/apCD5zFlV0V5WG1aV05SakF8MXluS09kbk5YekFHUkgBRKpFQo_3WzHoFgl1IkpNXrPrPzzYZnIaSj6F197b